กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา