กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา