กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล