บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววราตรี ลีพรมมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
Ratree Leeprommaratree50123220131@gmail.com0632702099
นางสาวพนมพร เขตต์สิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวชุติมา แสงสี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Chutima’x DowKaidow63931@gmail.com0806339616
นางสาวกัญญาพร ทองเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว