กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

นายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน