กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

นางสาววันฤดี สำราญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางภษพอน ประภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
0656539159