กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

นายพรชัย กิจนิมิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี