บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวรัตนา อุกำแพง
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

Ratta Narattana_noo7@hotmail.com0646351690
- -
-
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว